NISP Staff Absences
contact nbird@noao.edu
November 2012
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28[44]Oct2930311Nov23
V:Kholikov
V:Kholikov
Pevtsov in Tucson
V:Harvey
 
Halloween
 
V:Harvey
4[45]5678910
V:Harvey
End Daylight Savings Time
V:Harvey
T:Hill
V:APG
V:Eliason
V:Harvey
T:Hill
V:APG
Election Day
V:Harvey
T:Hill
V:APG
V:Streander
V:Harvey
T:Hill
V:APG
V:Streander
T:Kroll
V:Purdy
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
V:Purdy
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
11[46]121314151617
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
Veterans Day
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
V:Villegas
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
V:Villegas
Birthdays
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
V:Villegas
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
V:Villegas
T:McManus
T:Pevtsov
V:Britanik
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
V:Villegas
T:McManus
T:Pevtsov
V:Britanik
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Komm
T:Streander
V:Villegas
T:McManus
T:Pevtsov
V:Britanik
18[47]192021222324
V:Harvey
T:Hill
T:Kroll
T:Burtseva
T:Jain
T:Streander
V:Villegas
T:Pevtsov
V:Britanik
V:Harvey
T:Burtseva
T:Jain
T:Streander
V:Villegas
V:Britanik
V:Eliason
V:Hill
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Purdy
V:Harvey
T:Burtseva
T:Jain
T:Streander
V:Villegas
V:Britanik
V:Eliason
V:Hill
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Purdy
V:Petrick
V:Harvey
T:Burtseva
T:Streander
V:Villegas
V:Britanik
V:Eliason
V:Hill
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Purdy
V:McManus
V:Petrick
V:Harvey
T:Burtseva
T:Streander
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
Thanksgiving
HOLIDAY
Pevtsov in Tucson
V:Harvey
T:Burtseva
T:Streander
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
HOLIDAY
V:Harvey
T:Burtseva
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
25[48]26272829301Dec
Pevtsov in Tucson
V:Harvey
T:Burtseva
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Harvey
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
O:Wentzel
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Tripathy
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Tripathy
V:Komm
V:Kroll
V:Nguyen
V:Tripathy
V:Komm
V:Tripathy
T:Leibacher
Display:
Navigation Bar:
AbsoluteRelativeBothNeither
This Calendar:
System Options:
Home Login